nazwa funduszu Allianz ESALIENS Obligacji
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.