nazwa funduszu Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Polityka funduszu zakłada aktywną zmianę udziałów dwóch strategii stanowiących główną kategorię jego portfela: NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) oraz NN Globalnej Dywersyfikacji (NN FIO) - każda może ważyć do 70% aktywów. Fundusz może również lokować środki bezpośrednio w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją w jednostki uczestnictwa, nie jest możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty.