nazwa funduszu Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Od 60% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w udziałowe papiery wartościowe. Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe oraz depozyty.