nazwa funduszu Fundusz Zachowawczy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. Maksymalny, ważony wartością lokat, czas trwania tych lokat (duration) nie może być dłuższy niż 1 rok. Udział listów zastawnych, dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych będzie zawierał się w przedziale od 70% do 100% aktywów funduszu.