nazwa funduszu Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu inwestowane są w dłużne papiery wartościowe, w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa.