nazwa funduszu Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, lokujące powyżej 50% swoich aktywów w akcje spółek emitentów z rynków wschodzących lub zapewniające ekspozycje na akcje takich spółek lub odzwierciedlenie indeksów akcji rynków wschodzących. Pośrednia ekspozycja na akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, obejmujących państwa wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.