nazwa funduszu Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa innych funduszy, których główną kategorię lokat stanowią akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, obejmujących państwa zaliczane do indeksu MSCI Emerging Markets. Może również inwestować bezpośrednio w akcje i inne instrumenty udziałowe.