nazwa funduszu Allianz Generali Konserwatywny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, dla papierów nieoprocentowanych lub o oprocentowaniu stałym - nie jest dłuższy niż dwa lata, a dla papierów o zmiennym oprocentowaniu - jest nie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Lokuje środki przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.