nazwa funduszu Allianz Generali Akcje Value
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych denominowane w USD. Przedmiotem lokat funduszu mogą być również kwity depozytowe. Do portfela dobierane są spółki, które wypłacają dywidendę lub przeprowadzają skup akcji własnych.