nazwa funduszu Fundusz Strategia Akcji Europejskich
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Aktywa Funduszu mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa kategorii WT EUR Subfunduszu Allianz Europe Equity Growth Select, który jest subfunduszem Zagranicznego Funduszu Inwestycyjnego Allianz Global Investors Fund. Zaangażowanie w tytuły uczestnictwa tego Subfunduszu będzie wynosiło od 80% do 100% wartości aktywów Funduszu. Poza tytułami Subfunduszu, do 20% aktywów Funduszu mogą stanowić bezpośrednio środki pieniężne.