nazwa funduszu Allianz Generali Korona Obligacje
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwe inwestycje także w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat