nazwa funduszu Allianz Generali Korona Obligacje
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Może również inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, denominowane zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także w obligacje rządowe innych państw.