nazwa funduszu Allianz Generali Korona Obligacje
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.