nazwa funduszu Fundusz Dynamiczny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 60% do 100% środków funduszu inwestowane jest w akcje i obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostałe aktywa inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 100% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy stosujących te same ograniczenia inwestycyjne.