nazwa funduszu Allianz PKO Obligacji Długoterminowych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty dłużne dopuszczone do publicznego obrotu oraz instrumenty dłużne niedopuszczone do publicznego Min. 66% aktywów funduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat Fundusz będzie nie niższy niż 2 lata. Pozostałe środki mogą być lokowane min. w instrumenty pochodne oraz fundusz może udzielać pożyczek na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (łączna wartość pożyczek nie może przekroczyć 30% aktywów funduszu).