nazwa funduszu Allianz Generali Korona Zrównoważony
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.