nazwa funduszu Allianz Akcji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.