nazwa funduszu Fundusz Obligacji
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, przez rządy innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności. Do 10% lokowane może być w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. 100% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne czy tytuły uczestnictwa funduszy stosujących te same ograniczenia inwestycyjne.