nazwa funduszu Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek charakteryzujących się wysoką oceną na bazie analizy fundamentalnej.