nazwa funduszu Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz akcji. Koncentracja na papierach małych i średnich spółek. Aktywna selekcja spółek Subfundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm. Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.