nazwa funduszu Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.