nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Polskich
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym i muszą one stanowić nie mniej niż 80% wartości aktywów funduszu. Do 20% aktywów może być lokowane w pozostałe instrumenty finansowe. Udział lokat zagranicznych nie może przekroczyć 33% aktywów funduszu.