nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.