nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Do 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.