nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Emerging Markets Equity oraz do 50% w Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.