nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Co najmniej 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.