nazwa funduszu Allianz Generali Korona Akcje
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje przy czym udział ich nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, ale fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.