nazwa funduszu Allianz Generali Korona Akcje
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Główną kategorię lokat funduszu stanowią akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na rynku. Uzupełnieniem portfela funduszu mogą być również akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji.