nazwa funduszu Fundusz Konserwatywny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Portfel funduszu składa się przede wszystkim (do 100%) z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao o charakterze dłużnym inwestujących głównie w: polskie skarbowe papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, dłużne papiery wartościowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym oraz w denominowane w złotych polskich instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe. Do 10% aktywów inwestowanych jest w fundusze Pekao o charakterze mieszanymi i akcyjnym inwestujących głównie w polskie papiery wartościowe.