nazwa funduszu Allianz Investor Gold
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku złota. Investor Gold Otwarty inwestuje za pośrednictwem instrumentów dłużnych i funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe. Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego inwestowaniem w instrumenty denominowane w waluty inne niż polski złoty.