nazwa funduszu Allianz Pekao Surowców i Energii
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, dające ekspozycję na globalne rynki surowcowe lub akcje spółek działających w branżach związanych z wydobyciem, przetwórstwem lub dystrybucją surowców lub działających w branżach związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może inwestować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.