nazwa funduszu Allianz Pekao Surowców i Energii
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Amundi Funds II Commodity Alpha, do 50% w Amundi S.F. - EUR Commodities, do 50% w Amundi Austria - Gold Stock oraz do 50% w Amundi Austria - Energy Stock. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Amundi Funds, Amundi S.F. oraz Amundi Austria. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.