nazwa funduszu Allianz Pekao Surowców i Energii
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Co najmniej 70% aktywów funduszu stanowią tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, dających ekspozycję na globalne rynki surowcowe lub akcje spółek działających w branżach związanych z wydobyciem, przetwórstwem lub dystrybucją surowców albo działających w branżach związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii. Część aktywów fundusz może lokować bezpośrednio m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.