nazwa funduszu Portfel Aktywnej Alokacji
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (od 5% do 100%), funduszy dłużnych (od 0% do 100%) oraz depozyty bankowe (od 0% do 20%).