nazwa funduszu Portfel Stabilnego Wzrostu
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (od 20% do 40%), funduszy dłużnych (od 60% do 80%) oraz depozyty bankowe (od 0% do 20%).