nazwa funduszu Fundusz Zrównoważony
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Portfel Funduszu składa się zarówno z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao inwestujących aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe jak i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao lokujących aktywa głównie w akcje lub inne instrumenty o charakterze udziałowym. Udział w portfelu funduszy Pekao o charakterze dłużnym inwestujących głównie w polskie instrumenty finansowe wyniesie od 10% do 30%. Udział w portfelu funduszy Pekao o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujących głównie w polskie instrumenty finansowe wyniesie od 70% do 90%.