nazwa funduszu Allianz Investor BRIC
grupa akcyjne
zasięg geograficzny BRIC
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: DWS Invest Global Emerging Markets Equities, DWS Invest Brazilian Equties, DWS India, DWS Russia, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend oraz DWS Invest Latin American Equities.