nazwa funduszu Allianz Investor Rynków Wschodzących
grupa akcyjne
zasięg geograficzny BRIC
polityka inwestycyjna Subfundusz utrzymuje znaczącą bezpośrednią i pośrednią ekspozycję (minimum 70% aktywów) na rynki akcyjne krajów rozwijających się, głównie Brazylii, Indii i Chin poprzez inwestycje w: jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynki akcyjne krajów rozwijających się, jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na rynki akcyjne krajów rozwijających się, akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynkach rozwijających się. Ekspozycja walutowa Subfunduszu jest w znaczącym stopniu zabezpieczana przed ryzykiem kursowym.