nazwa funduszu Allianz Investor Indie i Chiny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Chiny i Indie
polityka inwestycyjna Jest funduszem funduszy z ekspozycją na rynki akcji Indii i Chin. Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na indyjski rynek akcyjny oraz chiński rynek akcyjny poprzez inwestycje w: jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na indyjski rynek akcyjny lub chiński rynek akcyjny, jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na indyjski rynek akcyjny lub chiński rynek akcyjny, akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku indyjskim lub chińskim.