nazwa funduszu Allianz Investor Indie i Chiny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Chiny i Indie
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: DWS India, DWS Invest Asian Small/Mid Cap, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest Top Asia. Poprzez wymienione fundusze zagraniczne, fundusz utrzymuje ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach.