nazwa funduszu Allianz Investor Indie i Chiny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Chiny i Indie
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: DWS India, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Top Asia. Poprzez wymienione fundusze zagraniczne, fundusz utrzymuje ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach.