nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Akcji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje od 70% do 100% w akcje oraz inne instrumenty udziałowe emitowane przez duże polskie spółki charakteryzujące się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.