nazwa funduszu Allianz NN Obligacji
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu inwestowane są głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.