nazwa funduszu Allianz Generali Akcje Wzrostu
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Pozostałe aktywa (max. 40%) mogą być inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe.