nazwa funduszu Allianz Generali Korona Dochodowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, a w mniejszym stopniu także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.