nazwa funduszu Allianz Generali Korona Dochodowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Elastyczny portfel oparty na czterech grupach instrumentów dłużnych: krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat