nazwa funduszu Fundusz Aktywny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Portfel funduszu składa się z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujących środki głownie w instrumenty udziałowe emitentów polskich i zagranicznych, głównie europejskich i amerykańskich. Od 40% do 80% portfela funduszu składa się z funduszy Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujących głównie w polskie instrumenty finansowe. Od 20% do 60% portfela funduszu stanowią fundusze Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujące głównie w zagraniczne instrumenty finansowe.