nazwa funduszu Fundusz Aktywny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Portfel funduszu składa się z jednostek uczestnictwa funduszy Pekao, lokujących środki głównie w instrumenty udziałowe emitentów polskich i zagranicznych, przede wszystkim europejskich i amerykańskich. Od 40% do 80% portfela funduszu składa się z funduszy Pekao o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujących głównie w polskie instrumenty finansowe. Od 20% do 60% portfela funduszu stanowią fundusze Pekao o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujące głównie w zagraniczne instrumenty finansowe.