nazwa funduszu Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Europa Środkowo-Wschodnia
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.