nazwa funduszu Allianz Generali Stabilny Wzrost
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela.