nazwa funduszu Allianz Generali Stabilny Wzrost
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.