nazwa funduszu Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Od 30% do 70% udział w portfelu stanowią fundusze Pioneer o charakterze akcyjnym inwestujące środki głównie w instrumenty udziałowe emitentów zagranicznych z rynków wschodzących. Od 30% do 70% środków lokowane jest w fundusze Pioneer inwestujące głównie na rynku surowców. Udział w portfelu funduszy Pioneer o charakterze dłużnym lokujących głównie w polskie papiery wartościowe, może zawierać się w przedziale od 0% do 40%.