nazwa funduszu Zabezpieczony - Europy Wschodniej
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Europa Środkowo-Wschodnia
polityka inwestycyjna Fundusz z ochroną kapitału. Fundusz dąży do tego, żeby wartość jednostki nie spadła poniżej 90% maksymalnej jej wartości osiągniętej w trakcie każdego 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia wyceny funduszu. Od 0% do 50% udział w portfelu stanowią fundusze inwestycyjne Pekao o charakterze akcyjnym, inwestujące środki głównie w instrumenty udziałowe emitentów z obszaru Europy Wschodniej. Od 0% do 100% aktywów inwestowane jest w fundusze Pekao o charakterze dłużnym.