nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Global Equity Income wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Global Equity co najmniej dwie trzecie aktywów inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju świata i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend.