nazwa funduszu Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Global Equity Income, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata, oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).