nazwa funduszu Fundusz Selektywny
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje od 70% do 100% w akcje i obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Środki funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje spółek niedowartościowanych, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Pozostałe aktywa inwestowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 100% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy stosujących te same ograniczenia inwestycyjne.