nazwa funduszu Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. 100% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne czy tytuły uczestnictwa funduszy stosujących te same ograniczenia inwestycyjne.