nazwa funduszu Allianz ESALIENS Strateg
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Udział akcji w aktywach funduszu będzie się zawierał w przedziale od 25% do 80% aktywów. Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe a w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne, realizując politykę strategicznej alokacji aktywów.