nazwa funduszu Strategii MultiObligacyjnych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Portfel funduszu od 70% do 100% składa się z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao o charakterze dłużnym, inwestujących głównie w polskie papiery wartościowe, w tym instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także obligacje korporacyjne i depozyty bankowe. Do 30% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy Pekao o charakterze dłużnym inwestujących głównie w zagraniczne papiery wartościowe.