nazwa funduszu Fundusz Pieniężny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub NBP, a także w inne instrumenty emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe będą stanowiły od 70% do 100% aktywów funduszu. Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą mogą stanowić do 100% wartości aktywów. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania portfelem fundusz może inwestować w instrumenty pochodne.