nazwa funduszu Gwarantowany (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz gwarantuje niemalejącą wartość jednostki, nie może ona zmniejszyć się z wyceny na wycenę. Ryzyko obniżenia wartości jednostki ponoszone jest przez ubezpieczyciela. Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużnych papierach wartościowych (85%-100%), nieznaczną część aktywów mogą stanowić akcje (0%-10%).