nazwa funduszu Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są głównie w obligacje, bony i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 30% wartości aktywów mogą stanowić akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego, głównie akcje stabilnie rozwijających się, największych polskich spółek notowanych na GPW. Portfel akcji jest silnie zdywersyfikowany. Obecna modelowa struktura aktywów zakłada inwestowanie w: obligacje (53%), instrumenty rynku pieniężnego (27%), akcje (20%).