nazwa funduszu Obligacji PPE (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są w dłużne instrumenty finansowe. Co najmniej 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, w tym obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz bony skarbowe.