nazwa funduszu Akcji PPE (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Co najmniej 70% wartości aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego. Największą część aktywów funduszu stanowią akcje największych polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Obecna modelowa struktura aktywów zakłada inwestowanie w: akcje (90%), instrumenty dłużne (10%).