nazwa funduszu Zrównoważony PPE (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 30% do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego. Znaczną część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Obecna modelowa struktura aktywów zakłada inwestowanie w: akcje (45%), długoterminowe dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu (43%), instrumenty rynku pieniężnego (12%).