nazwa funduszu IKE Dynamiczny (d. Aviva)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz wykazuje zmienne, wysokie zaangażowanie w akcje spółek notowanych na GPW (od 50 do 100%). Pozostałą część portfela stanowią papiery dłużne. Zarządzający stosuje bardziej aktywną politykę niż w przypadku Funduszu Akcji. Wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z inwestowaniem na rynku akcji, jest ograniczane przez staranny dobór akcji spółek reprezentujących różne branże oraz wysokie zdywersyfikowanie portfela akcji.