nazwa funduszu IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużnych papierach wartościowych (80%-100%), w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu. Nie więcej niż 20% aktywów funduszu mogą stanowić akcje polskich spółek.